Ochrana osobných údajov

Ako fotograf spracovávam nasledovné osobné údaje:

  1. údaje v zmluvách s modelmi
  2. štatistické údaje o návštevnosti stránky

Všetky hore uvedené údaje slúžia na môj oprávnený záujem na určenie, výkon alebo obhajobu svojich práv a právnych nárokov, z toho dôvodu nie je potrebný súhlas dotknutých osôb.

So spracovanými údajmi nakladám v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (“nariadenie” alebo “GDPR”)

Osobné údaje pre tieto činnosti sú spracované v rozsahu potrebnom pre naplnenie týchto činností a po dobu potrebnú na ich dosiahnutie alebo po dobu priamo stanovenú právnymi predpismi.

Privacy

As a photographer, I process the following personal information:

  1. data in model contracts
  2. statistics on site traffic

All of the above data serves my legitimate interest in determining, enforcing or defending my rights and legal claims, therefore the consent of the persons concerned is not required.

I process the processed data in accordance with Regulation (EU) 2016/679 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data (“the Regulation” or “GDPR”)

Personal data for these activities are processed to the extent necessary for the performance of these activities and for the time necessary to achieve them or for a period directly prescribed by law.